[Company Logo Image]

 微视科技                                                                                                                   English

 

                                                           主页    公司    产品    下载    最新消息    诚聘    客户服务    联络我们 

 

          

  

微视科技 美国总部

Vistech Corporation

858 N. Glenville Drive,         
Richardson, Texas         
75081 USA 
                                              
电话:   972-231-1746           
传真:   972-231-1747                  
电邮: vistech@vistech-usa.com   
网站: http://www.vistech-usa.com

 

 

 

      

 

 

                                                          

                                                                    微视科技的

                                                        众多产品!

产品和性能

 

微视科技的视觉检测系统能够完美地适应当今半导体产业所需要的各种器件和各种检测类型微视科技所有系统的核心技术是拥有专利的MARQ-NT, MARQ-XP 软件

这个软件的特点是: 生动的,易于使用的视窗用户界面; 模块化, 可灵活配置以满足每个客户的需求。用户界面有英文, 中文, 韩文 日文版本

 

 

 

检测模块

 

表面 (包装)

印记

方向识别

对准

矩阵管脚框架

 

二维管脚

两个相机,三维管脚

五视三维管脚

 

 

可检测的器件种类

 

BGA

DFM/DFS

DPAK

LLP

MLF (Matrix Lead Frame)

PDIP

QFN

QFP

SMA,SMB,SMC

SOIC

SOJ

SOT

TO (TO251/TO251/TO263...)

等等.

 

 

如需更多详细的微视科技系统及视觉检测相关产品信息,请电邮给我们。

 

 
 

                             Home ] 公司 ] [ 产品 ] 下载 ] 最新消息 ] 诚聘 ] 客户服务 ] 联络我们 ]

                                      版权 1991- 2008  Vistech Corporation | 保留所有权利 更新日期: 11/04/2008