[Company Logo Image]

 微视科技                                                                                                                   English

 

                                                          主页    公司    产品    下载    最新消息    诚聘    客户服务    联络我们 

 

          

   

微视科技 美国总部

Vistech Corporation

858 N. Glenville Drive,         
Richardson, Texas         
75081 USA 
                                              
电话:   972-231-1746           
传真:   972-231-1747                  
电邮: vistech@vistech-usa.com   
网站: http://www.vistech-usa.com

 

 

 

      

 

 

                                                          

2008年 新闻

 

2008年七月 --  新面貌 - 微视科技更新了网页新的网页有更好的用户界面中文网页也将面世...

          更多信息...

 

 

 

2007年 新闻

 

        2007 --  微视科技最新产品是卷带检测系统该系统用于检测已装到         装带中的器件这是器件出厂前的最后检测  

  更多信息...

 

 

1999年 新闻

 

1999 --  微视科技最新产品:

             新一代的视觉处理器

                      QFN二维检测系统

                      三维轨道检测系统

          更多信息...

 

 

                             Home ] 公司 ] 产品 ] 下载 ] [ 最新消息 ] 诚聘 ] 客户服务 ] 联络我们 ]

                                      版权 1991- 2008  Vistech Corporation | 保留所有权利 更新日期: 08/12/2008